Levering

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Gashandel H de Vries en Zn

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

 I Algemeen

a. Onder opdracht wordt verstaan: Iedere overeenkomst met , onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren,dan wel personeel, materieel of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

b. Onder gas(sen) wordt verstaan: Gassen en gasmengsels, in cilinders door de cliënt aangekocht bij Gashandel H de Vries en Zn

c. Onder cilinders wordt verstaan: Alle door het Stoomwezen goedgekeurde emballage met toebehoren voor het vervoeren en opslaan van de aan cliënt te leveren gassen.

d. Onder materialen wordt verstaan: Apparaten, uitrusting, benodigdheden en toebehoren door de cliënt aangekocht bij Gashandel H de Vries en Zn

e. Onder producten wordt verstaan: Gassen en/of materialen.

II Aanbod en aanvaarding

a. Alle aanbiedingen zijn onzerzijds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. De overeenkomst komt tot stand wanneer wij binnen veertien dagen nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze bevestigen, dan wel met de uitvoering van de opdracht beginnen.

c. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

III Prijzen

a. Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. In aanbiedingen en acceptaties is de prijs steeds vermeld exclusief B.T.W.,vervoerskosten e.d. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbiedingen bekend zijnde kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Gashandel H de Vries en Zn gerechtigd om binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. De cliënt heeft in een dergelijk geval het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover ze nog niet is uitgevoerd.

IV Levering

a. Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport komen steeds voor rekening van de cliënt, tenzij anders is overeengekomen.

b. Levering op een met de cliënt overeengekomen afleveradres strekt in geen geval verder dan tot het punt, dat naar het oordeel van Gashandel H de Vries en Zn het meest nabij de overeengekomen afleveringsplaats is gelegen.

c. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d. Ingeval van faillissement, surséance van betaling of bij beslaglegging bij de cliënt op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de cliënt als gevolg van overmacht niet kan afnemen: één en ander onverminderd het recht van Gashandel H de Vries en Zn de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de producten, waaronder mede begrepen zijn schade als gevolg van transport, brand, diefstal etc. is voor de cliënt zodra de producten zijn afgeleverd.

f. De metingen en wegingen van Gashandel H de Vries en Zn zijn bindend, tenzij tegenbewijs is geleverd, en geschieden op een plaats en op een wijze als bij haar gebruikelijk.

g. Indien, in afwijking van het voorgaande, het vervoer van producten niet door , doch door Gashandel H de Vries en Zn cliënt ingeschakelde vervoerder plaatsvindt, verplicht cliënt zich te voldoen aan alle (wettelijke) voorschriften en verplichtingen die gelden voor het vervoer van producten.

V Overmacht

a. Indien vóór of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van de verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, danwel door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke ons niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijk mogelijk is,dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Gashandel H de Vries en en het recht zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering der verbintenis op te schorten, danwel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: Alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, belemmeringen doorderden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, explosie, oproer, oorlog, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het niet of niet voldoende presteren van toeleveringsbedrijven en verdere in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Gashandel H de Vries en Zn vallen.

c. Gedurende de periode waarin Gashandel H de Vries en Zn haar verbintenis dientengevolge niet kan nakomen, heeft de cliënt het recht Gashandel H de Vries en Zn te verzoeken zich elders te voorzien. De duur van de verbintenis wordt in een overmachtsituatie verlengd met de duur van de overmacht. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden aanhoudt, heeft ieder van partijen het recht de verbintenis zonder opzegging of schadevergoeding beëindigd te verklaren.

VI Garantie

Op de door Gashandel H de Vries en Zn geleverde producten wordt door haar, tenzij andersluidend beding, generlei garantie verleend. Indien door de fabrikant garantie wordt verleend,dient de cliënt zich in voorkomende gevallen via Gashandel H de Vries en Zn tot die fabrikant te wenden. Gashandel H de Vries en Zn geeft wel garantie op door haar geïnstalleerde installaties indien zulks in de overeenkomst is afgesproken.

VII Reclame

a. De cliënt is gerechtigd gassen, welke niet aan de opgegeven of overeengekomen specificaties voldoen, te weigeren. In zulks geval zal Gashandel H de Vries en Zn de gassen terugnemen en vervangende gassen leveren. Indien dat niet mogelijk is zal zij de cliënt crediteren.

b. Bij de aflevering van de gassen dient cliënt zich te overtuigen van de staat van de gassen en de opgegeven specificaties. Reclames dienen zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering bij zichtbare gebreken. Bij niet zichtbare gebreken dient reclame binnen drie werkdag en nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd te geschieden. Indien niet tijdig is gereclameerd is iedere aansprakelijkheid van Gashandel H de Vries en Zn uitgesloten. De hiervoren genoemde termijn is een fatale termijn.

VIII Aansprakelijkheid

a. Gashandel H de Vries en Zn is nimmer aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen in verband met opslag, de behandeling, het vervoer en het gebruik van de producten, tenzij opzet of grove schuld aan haar zijde wordt aangetoond.b. In zijn hoedanigheid van koper van de gassen en materialen en als houder en gebruiker van de cilinders is de cliënt aansprakelijk voor alle schade hoe dan ook veroorzaakt aan personen en/of goederen in verband met het gebruik en de opslag van de producten en/of het houden van cilinders.

c. Gashandel H de Vries en Zn zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade zoals ondermeer bedrijfsstoring en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen zijnde niet of niet tijdig levering van producten buiten specificatie.

d. Onverminderd het hiervoor onder a. bepaalde is Gashandel H de Vries en Zn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en/of opgelegde boetes, die het gevolg is/zijn van het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften in de situatie als hiervoor onder IV g. beschreven.

IX Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Gashandel H de Vries en Zn geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is betaald, is Gashandel H de Vries en Zn gerechtigd de producten tot zich te nemen in welk geval de verbintenis ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden en interessen indien aanwezig.

b. Zolang Gashandel H de Vries en Zn zich de eigendom van het verkochte heeft voorbehouden kan de cliënt over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van haar bedrijf.

X Betaling

a. Betaling dient in contanten te geschieden bij aflevering. Indien een betalingstermijn is toegestaan bedraagt deze ten hoogste veertien dagen, tenzij anders is overeengekomen.

b. Geen enkele reclame of claim geeft de cliënt het recht nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen. De cliënt heeft geen recht op korting of schuldvergelijking.

c. De cliënt is gehouden de wettelijke rente per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn vol daan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

d. Indien de cliënt niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, danwel indien de cliënt op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in verzuim en gehouden alle door Gashandel H de Vries en Zn te maken buitenrechtelijke kosten tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente, met een minimum van € 40,00. Voorts is Gashandel H de Vries en Zn in dat geval gerechtigd andere aan de cliënt te verrichten leveranties op te schorten.

e. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijke is overeengekomen is Gashandel H de Vries en Zn gerechtigd van de cliënt voor zijn betalingsverplichtingen een zekerheid te verlangen; dit geldt eveneens indien een opdracht reeds wordt uitgevoerd en/of krediet is bedongen. Indien de cliënt een verlangde zekerheid niet  stelt, is Gashandel H de Vries en Zn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

XI Emballage

a. Levering van gas geschiedt in cilinders welke door Gashandel H de Vries en Zn dan wel de cliënt ter beschikking worden gesteld.

b. Gashandel H de Vries en Zn is gerechtigd tot weigering van levering in de door cliënt ter beschikking gestelde cilinders welke naar het oordeel van Gashandel H de Vries en Zn niet aan de hiervoor geldende veiligheidseisen voldoen c. Indien de cilinders door Gashandel H de Vries en Zn ter beschikking worden gesteld is de cliënt een gebruiksvergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

d. De door Gashandel H de Vries en Zn aan de cliënt ter beschikking gestelde cilinders blijven eigendom van de toeleverancier(s), waarvan Gashandel H de Vries en Zn zich voor de uitvoering van de overeenkomst bedient danwel van Gashandel H de Vries en Zn zelf. Het is de cliënt verboden deze cilinders aan derden in eigendom over te dragen dan wel in onderpand te geven of op enigerlei andere wijze er over te beschikken. Het vullen of laten vullen anders dan door of vanwege Gashandel H de Vries en Zn is evenmin toegestaan.

e. De cliënt draagt het risico voor verlies of schade in welke vorm dan ook, aan de door Gashandel H de Vries en Zn ter beschikking gestelde cilinders. Indien de schade zodanig is dat reparatie niet zinvol is, is de cliënt gehouden de vervangingswaarde te vergoeden. De reparatiekosten van de cilinders zijn steeds voor de cliënt.

f. Gashandel H de Vries en Zn is gerechtigd tot alle door haar noodzakelijk geachte reparaties en herkeuringen aan door de cliënt ter vulling aangeboden en niet aan Gashandel H de Vries en Zn of haar toeleverancier(s) toebehorende cilinders. De aan deze reparaties en herkeuringen verbonden kosten komen voor rekening van de cliënt.

g. De cliënt is gehouden Gashandel H de Vries en Zn onverwijld in kennis te stellen van alle beschadigingen (inwendige en uitwendige) welke aan de door de cliënt gebruikte cilinders mochten ontstaan.

XII Geschillen

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Groningen is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort – bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.