Privacyverklaring

Privacyverklaring Haardhout Noord Nederland

Haardhout Noord Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie, over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haardhout Noord Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Haardhout Noord Nederland en alle bezoekers van de website van Haardhout Noord Nederland. Haardhout Noord Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Onder Haardhout Noord Nederland wordt in deze privacyverklaring verstaan: Haardhout Noord Nederland, uw haardhout verzorger.

Het gebruik van persoonsgegevens

Haardhout Noord Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf (in het verleden) aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze
website http://www.haardhoutnoordnederland.nl,

 • het uitvoeren en afwikkelen van orders en offertes en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties en verkoopactiviteiten,

 • het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website,

 • het opnemen van contact met u indien dit nodig is voor het uitvoeren van 
onze dienstverlening, via email of telefoon, 

 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten,

 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om 
te delen via sociale netwerken,

 • om u te informeren over andere door Haardhout Noord Nederland 
geleverde producten en diensten en

 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses. 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 


Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden: 


 • uw (zakelijke) NAW-gegevens,

 • uw (zakelijke) e-mailadres, 

 • uw (zakelijke) telefoonnummer, 

 • uw IP-adres,
 • uw bankgegevens en
 • eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Haardhout Noord Nederland hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Haardhout Noord Nederland gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw aangeleverde gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen, dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik gaat maken. Gebruik social media kanalen

Wanneer u met Haardhout Noord Nederland communiceert via Social Media-kanalen zoals Facebook https://www.facebook.com/F-B-Haardhout-229174650760457/, kan het zijn, dat Haardhout Noord Nederland persoonlijke informatie over u ontvangt. Haardhout Noord Nederland gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Haardhout Noord Nederland, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Media-kanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende link voor: Privacybeleid Facebook. 


Cookies

Haardhout Noord Nederland gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haardhout Noord Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U hebt de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens: u hebt het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

 • recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken, hebt u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens;

 • recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt, of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is;

 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen hebt u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is. 
Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact met ons op te nemen. Onze gegevens vindt u onder het kopje ‘Contact’. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 


zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, of de wijze waarop Haardhout Noord Nederland uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Wij streven ernaar binnen een week na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 mei 2020.

Download deze Privacyverklaring als PDF